0973.234.977 (HN) - 0903.750.082 (TP. HCM)

Một số bất cập trong tiêu chuẩn kỹ thuật và định mức quan trắc biến dạng công trình ở Việt Nam

15:28pm - 16/08/2018

Bài báo phân tích một số bất cập trong tiêu chuẩn kỹ thuật và định mức công tác quan trắc biến dạng công trình ở Việt Nam, trên cơ sở đó đề xuất giải pháp khắc phục một số bất cập trong tiêu chuẩn kỹ thuật và định mức công tác quan trắc nhằm nâng cao hiệu quả công tác quan trắc trong xây dựng và khai thác công trình.

TS. NGUYỄN VĂN CHÍNH

Trường Đại học Giao thông vận tải

TÓM TẮT: Bài báo phân tích một số bất cập trong tiêu chuẩn kỹ thuật và định mức công tác quan trắc biến dạng công trình ở Việt Nam, trên cơ sở đó đề xuất giải pháp khắc phục một số bất cập trong tiêu chuẩn kỹ thuật và định mức công tác quan trắc nhằm nâng cao hiệu quả công tác quan trắc trong xây dựng và khai thác công trình.

TỪ KHÓA: Quan trắc, biến dạng công trình.

Abstract: This paper analyzes some shortcomings of technical standards and norms of construction monitoring in Vietnam. On that basis, we propose solutions to overcome some shortcomings in technical standards and norms of monitoring work in order to improve the efficiency of the monitoring in construction stage and construction operation.

Keywords: Technical standards, construction monitoring.

CHINH_Page_1
CHINH_Page_2
CHINH_Page_3
CHINH_Page_4
CHINH_Page_5
CHINH_Page_6