Mô hình đánh giá mức độ phức tạp của các dự án giao thông ở Việt Nam bằng phương pháp AHP

15:59pm - 24/07/2012

Tóm tắt: Mức độ phức tạp (MĐPT) của các dự án xây dựng nói chung và các dự án giao thông nói riêng ở nước ta đang tăng lên nhanh chóng. Đánh giá và đo lường MĐPT cho dự án là một việc quan trọng và cần thiết. Bài báo trình bày một mô hình đánh giá MĐPT cho dự án giao thông ở Việt Nam bằng phương pháp AHP, thông qua chỉ số phức tạp CI (Complexity Index). Một ví dụ minh họa áp dụng cho 3 dự án giao thông đại diện cho miền Bắc, miền Trung và miền Nam cũng được trình bày trong bài báo này. Abstract: The complexity of construction projects in general and of transportation projects in particular in Vietnam has been increasing rapidly. The evaluation and measurement of complexity for a project is an important and necessary work. This paper presents a model of measuring the complexity for a transportation project in Vietnam using the AHP method through a Complexity Index (CI). An example which illustrates the application of the model to the three transportation projects in the Northern, the

KS. Nguyễn Thành An
Trường Đại học Bách Khoa
TS. Lê Hoài Long
Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh

Chi tiết tham khảo Tạp chí GTVT số tháng 7/2012

Từ khóa: