0973.234.977 (HN) - 0903.750.082 (TP. HCM)

Khảo sát mối quan hệ giữa nứt mỏi và một số điều kiện khai thác của mặt đường bê tông nhựa

10:32am - 25/09/2017

Tạp chí GTVT - Bài báo trình bày các hư hỏng mặt đường bê tông nhựa (BTN) dạng nứt do mỏi, cơ sở lý luận của việc hình thành dạng nứt do mỏi và các mô hình dự báo mức độ hư hỏng của các hình thái nứt mặt đường BTN.