0973.234.977 (HN) - 0903.750.082 (TP. HCM)

Đính chính Thông tư số 49/2018/TT-BGTVT

07:06am - 03/02/2019

Bộ GTVT có Quyết định số 2612/QĐ-BGTVT về việc đính chính Thông tư số 49/2018/TT-BGTVT ngày 11/9/2018 của Bộ trưởng Bộ GTVT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 35/2012/TT-BGTVT ngày 6/9/2012 của Bộ trưởng Bộ GTVT quy định về lắp đặt báo hiệu ki lô mét - địa danh và cách ghi ký hiệu, số thứ tự trên báo hiệu đường thủy nội địa.

 

04_wcvx

Theo đó, đính chính lỗi kỹ thuật trình bày tại điểm 6 Mục II phần 1 Phụ lục I "Ký hiệu tuyến đường thủy nội địa ghi trên báo hiệu đường thủy nội địa quốc gia" ban hành kèm theo Thông tư số 49/2018/TT-BGTVT ngày 11/9/2018 của Bộ trưởng Bộ GTVT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 35/2012/TT-BGTVT ngày 6/9/2012 của Bộ trưởng Bộ GTVT quy định về lắp đặt báo hiệu ki lô mét - địa danh và cách ghi ký hiệu, số thứ tự trên báo hiệu đường thủy nội địa như sau:

STT

Đường thủy nội địa trên sông, kênh

Ký hiệu

Phạm vi

Điểm khởi đầu

Điểm kết thúc

 

Sông Mã

QG105

Cách cầu Hoàng Long 200 m về phía hạ lưu

Ngã ba Vĩnh Ninh

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2019.

Toàn văn quyết định xem tại đây.

Theo mt.gov.vn