0973.234.977 (HN) - 0903.750.082 (TP. HCM)

Đính chính lỗi kỹ thuật trình bày tại Thông tư số 38/2018/TT- BGTVT

07:07am - 03/02/2019

Bộ GTVT ban hành Quyết định số 2533/QĐ-BGTVT ngày 23/11/2018 "Đính chính lỗi kỹ thuật trình bày tại Thông tư số 38/2018/TT- BGTVT ngày 11/6/2018 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Định mức kinh tế-kỹ thuật ban hành kèm theo Thông tư số 76/2014/TT-BGTVT ngày 19/12/2014 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban . hành Định mức kinh tế-kỹ thuật trong lĩnh vực cung ứng dịch vụ công ích bảo đảm an toàn hàng hải".

Phao bao hieu

Theo đó, sửa lại lỗi trình bày tại Bảng mức 5 “Mức hao phí vật liệu, thời gian bảo trì báo hiệu hàng hải” của Định mức kinh tế - kỹ thuật quản lý, vận hành luồng hàng hải được ban hành kèm theo Thông tư 38/2018/TT-BGTVT ngày 11/6/2018.

Chi tiết xem tại đây.

PV