Đề xuất việc xử lý dữ liệu định tính kiểm định chất lượng trường đại học bằng phương pháp tập mờ

15:14pm - 17/09/2019

Việc tính toán, xử lý đối với dữ liệu số là việc làm thông thường của con người và máy tính. Đối với dữ liệu không phải là số thì không phải đơn giản như vậy [1,2,3,4]. Bài báo đưa ra một giải pháp xử lý dữ liệu dạng này và áp dụng tổng quan vào bài toán kiểm định chất lượng trường đại học hiện nay.