0973.234.977 (HN) - 0903.750.082 (TP. HCM)

Đề xuất quy định mới về Quỹ bảo trì đường bộ

12:01pm - 27/03/2019

Bộ Giao thông vận tải đang dự thảo Nghị định về Quỹ bảo trì đường bộ thay thế Nghị định 18/2012/NĐ-CP.

 

Quy
Ảnh minh họa

Bộ Giao thông vận tải cho biết, ngày 13/3/2012, Chính phủ ban hành Nghị định số 18/2012/NĐ-CP về Quỹ bảo trì đường bộ. Sau khi hình thành Quỹ bảo trì đường bộ, nguồn vốn từ Quỹ bố trí cho công tác quản lý bảo trì hệ thống đường bộ ngày càng được cải thiện, đạt kết quả tích cực về giải quyết nguồn vốn hạn hẹp do Ngân sách nhà nước cấp trước đây. Việc sử dụng Quỹ bảo trì đường bộ Trung ương và các Quỹ bảo trì đường bộ địa phương đã góp phần quan trọng trong việc bảo dưỡng kéo dài thời gian khai thác công trình đường bộ, sửa chữa kịp thời các hư hỏng trên hệ thống đường bộ, duy trì hệ thống đường bộ thông suốt, an toàn góp phần bảo đảm tăng trưởng kinh tế nhanh, phát triển các lĩnh vực văn hoá, xã hội, giảm nhẹ thiên tai, bảo đảm quốc phòng, an ninh, nâng cao đời sống nhân dân, xoá đói, giảm nghèo, rút ngắn khoảng cách giữa các vùng, miền. Về cơ bản đến nay công tác bảo trì các tuyến giao thông trọng điểm, huyết mạch được ưu tiên tập trung giải quyết hàng năm đảm bảo kết nối đồng bộ mạng lưới giao thông của đất nước.

Qua thực tiễn triển khai thực hiện Nghị định số 18/2012/NĐ-CP, về cơ bản đã đáp ứng được yêu cầu bảo đảm thi hành Luật Giao thông đường bộ năm 2008, tăng cường hiệu quả cho công tác quản lý, bảo trì đường bộ.

Tuy nhiên, thực hiện theo quy định của Luật phí, Lệ phí; Luật Ngân sách nhà nước; Nghị quyết số 27/2016/QH14 ngày 11/11/2016 của Quốc hội về Dự toán ngân sách nhà nước 2017, phí sử dụng đường bộ được thu hàng năm trên đầu phương tiện phải nộp vào ngân sách nhà nước và quản lý sử dụng theo Luật Ngân sách nhà nước vì vậy, việc quản lý Quỹ Bảo trì đường bộ thông qua Hội đồng quản lý Quỹ là chưa phù hợp.

Ngày 18/9/2018, Thủ tướng Chính phủ có văn bản số 1262/TTg-CN về giải thể Hội đồng quản lý Quỹ bảo trì đường bộ Trung ương.

Vì vậy, Bộ Giao thông vận tải đã đề xuất xây dựng dự thảo Nghị định Quỹ bảo trì đường bộ nhằm đảm bảo quản lý, sử dụng hiệu quả Quỹ Bảo trì đường bộ, phù hợp với thực tiễn.

Sửa đổi quy định nhằm phù hợp với chế độ quản lý một thủ trưởng

Tại dự thảo, Bộ Giao thông vận tải đề xuất Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quản lý, sử dụng Quỹ bảo trì đường bộ Trung ương; Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý, sử dụng Quỹ bảo trì đường bộ địa phương. Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quyết định giao nhiệm vụ cho các tổ chức tham mưu giúp việc để điều hành, quản lý, sử dụng Quỹ trung ương; Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định giao nhiệm vụ cho các tổ chức tham mưu giúp việc để điều hành, quản lý, sử dụng Quỹ địa phương.

Theo Bộ Giao thông vận tải, về kinh tế, đề xuất trên nhằm tăng cơ hội tiếp cận các nguồn vốn khác ngoài Ngân sách nhà nước để phục vụ công tác quản lý, bảo trì đường bộ, đồng thời, giảm thiểu các thủ tục hành chính đối với công tác quản lý. Về mặt xã hội, đề xuất trên nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực đường bộ. Bên cạnh đó, đề xuất trên cũng nhằm đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật, có tính khả thi, phù hợp với thực tiễn.

Mời bạn đọc xem toàn văn dự thảo và góp ý tại đây.

Theo baochinhphu.vn