0973.234.977 (HN) - 0903.750.082 (TP. HCM)

Đề xuất đánh giá, chứng nhận an toàn hệ thống đường sắt đô thị

04:24am - 19/05/2018

Bộ Giao thông vận tải đang dự thảo Thông tư quy định về thực hiện đánh giá, chứng nhận an toàn hệ thống đối với đường sắt đô thị.

 

duong sat DT
Ảnh minh họa

An toàn hệ thống là việc đảm bảo an toàn bằng cách áp dụng có hệ thống các biện pháp kỹ thuật, công cụ quản lý để xác định các nguy cơ, kiểm soát các rủi ro nhằm đạt được các mục tiêu về độ tin cậy, tính sẵn sàng, khả năng bảo dưỡng và độ an toàn.

Dự thảo nêu rõ, đường sắt đô thị xây dựng mới trước khi đưa vào khai thác phải được đánh giá, chứng nhận an toàn hệ thống; thẩm định, cấp Giấy chứng nhận thẩm định hồ sơ an toàn hệ thống.

Đường sắt đô thị khi tiến hành nâng cấp, thay đổi một trong các nội dung dưới đây phải được đánh giá, chứng nhận an toàn hệ thống; thẩm định, cấp Giấy chứng nhận thẩm định hồ sơ an toàn hệ thống trước khi đưa vào khai thác: Thay đổi hệ thống tín hiệu điều khiển chạy tàu; thay đổi kiểu loại phương tiện; cải tạo hệ thống cung cấp điện sức kéo; nâng cao năng lực vận tải, mở rộng quy mô tuyến; thay đổi cơ cấu tổ chức của Tổ chức vận hành.

Nội dung đánh giá, chứng nhận an toàn hệ thống

Nội dung đánh giá, chứng nhận an toàn hệ thống khi xây dựng mới được đề xuất như sau: 1- Đánh giá độ tin cậy, tính sẵn sàng, khả năng bảo dưỡng và độ an toàn đối với các hệ thống sau: phương tiện; hệ thống tín hiệu điều khiển chạy tàu; hệ thống cung cấp điện sức kéo; cửa chắn ke ga (nếu có); 2-Đánh giá rủi ro phương án sơ tán hành khách trong trường hợp khẩn cấp, trên cầu cạn, trong đường hầm, nhà ga; đánh giá rủi ro kiểm soát khói, thoát nhiệt, thông gió trong đường hầm; 3- Đánh giá tương thích điện từ; 4- Đánh giá tích hợp hệ thống; 5- Đánh giá thử nghiệm vận hành, chạy thử hệ thống; 6- Đánh giá Hệ thống quản lý an toàn vận hành; 7- Các nội dung đánh giá khác theo yêu cầu của Chủ đầu tư.

Nội dung đánh giá, chứng nhận an toàn hệ thống khi nâng cấp như sau: 1- Đánh giá độ tin cậy, tính sẵn sàng, khả năng bảo dưỡng và độ an toàn đối với các hạng mục nâng cấp như: Thay đổi hệ thống tín hiệu điều khiển chạy tàu; thay đổi kiểu loại phương tiện; cải tạo hệ thống cung cấp điện sức kéo; 2- Đánh giá tích hợp hệ thống; 3- Đánh giá chạy thử hệ thống sau khi nâng cấp; 4- Đánh giá Hệ thống quản lý an toàn vận hành; 5- Các nội dung đánh giá khác theo yêu cầu của Chủ đầu tư.

Trình tự thực hiện đánh giá, chứng nhận an toàn hệ thống khi xây dựng mới hoặc nâng cấp được đề xuất như sau: Chủ đầu tư xây dựng các quy định kỹ thuật của gói thầu đánh giá, chứng nhận an toàn hệ thống theo quy định của pháp luật về đấu thầu. Căn cứ quy định kỹ thuật, Tổ chức chứng nhận xây dựng Đề cương đánh giá, chứng nhận theo quy định. Tổ chức chứng nhận thực hiện theo Đề cương đánh giá, chứng nhận đã được phê duyệt. Căn cứ theo kế hoạch nêu trong đề cương và tiến độ thực tế của dự án, Tổ chức chứng nhận gửi báo cáo đánh giá định kỳ hoặc báo cáo đánh giá các hạng mục ngay sau khi hoàn thành công việc cho Chủ đầu tư và các bên liên quan. Sau khi hoàn thành và kết thúc toàn bộ công việc theo Đề cương đánh giá, chứng nhận, Tổ chức chứng nhận lập báo cáo đánh giá cuối cùng, cấp Giấy chứng nhận an toàn hệ thống.

Mời bạn đọc xem toàn văn dự thảo và góp ý tại đây.

Theo baochinhphu.vn