0973.234.977 (HN) - 0903.750.082 (TP. HCM)

Đánh giá ảnh hưởng của việc điều tra, khảo sát xác định tổng số trục xe quy đổi đến thiết kế kết cấu áo đường mềm

07:37am - 26/09/2018

Tạp chí GTVT - Trên cơ sở nghiên cứu kinh nghiệm, tiêu chuẩn của Nga, Bêlarus, Mỹ và thực tế điều tra, khảo sát dòng xe lưu thông trên QL60, bài báo làm rõ ảnh hưởng của việc điều tra, khảo sát xác định số trục xe quy đổi đến công tác thiết kế áo đường mềm và đề xuất giải pháp khắc phục.

PGS. TS. NGUYỄN VĂN HÙNG

TS. NGUYỄN VĂN DU

ThS. NGUYỄN SƠN ĐÔNG

Phân hiệu Trường Đại học Giao thông vận tải tại TP. Hồ Chí Minh

ThS. PHẠM HOÀNG ANH

Ban Quản lý dự án tỉnh Bến Tre

TÓM TẮT: Trên cơ sở nghiên cứu kinh nghiệm, tiêu chuẩn của Nga, Bêlarus, Mỹ và thực tế điều tra, khảo sát dòng xe lưu thông trên QL60, bài báo làm rõ ảnh hưởng của việc điều tra, khảo sát xác định số trục xe quy đổi đến công tác thiết kế áo đường mềm và đề xuất giải pháp khắc phục.

TỪ KHÓA: Ảnh hưởng, trục xe quy đổi, áo đường mềm.

Abstract: Based on the experience study and standards of Russia, Bêlarus, USA, and the actual traffic survey on Highway 60, this paper clarified the effect of the traffic survey to determine the calculated total axle loads for design of flexible pavements and proposed solutions.

KEYWORDS: Effect, axle loads, flexible pavements.

hung_Page_1
hung_Page_2
hung_Page_3
hung_Page_4
hung_Page_5
hung_Page_6
hung_Page_7
hung_Page_8