0973.234.977 (HN) - 0903.750.082 (TP. HCM)

Công bố vùng nước các cảng biển thuộc địa phận TP. Hải Phòng

07:08am - 02/07/2019

Tạp chí GTVT - Ngày 21/6/2019, Thứ trưởng Nguyễn Văn Công đã ký ban hành Thông tư số 23/2019/TT-BGTVT công bố vùng nước các cảng biển thuộc địa phận thành phố Hải Phòng và khu vực quản lý của Cảng vụ Hàng hải Hải Phòng.

 

anh-30-1561820104-width1004height565

Thông tư có hiệu lực từ 15/8/2019 và bãi bỏ Thông tư số 31/2010/TT-BGTVT ngày 01/10/2010 của Bộ trưởng Bộ GTVT công bố vùng nước các cảng biển thuộc địa phận thành phố Hải Phòng và khu vực quản lý của Cảng vụ Hàng hải Hải Phòng và Thông tư số 50/2013/TT-BGTVT ngày 06/12/2013 của Bộ trưởng Bộ GTVT sửa đổi, bổ sung Điều 2 của Thông tư số 31/2010/TT-BGTVT công bố vùng nước các cảng biển thuộc địa phận thành phố Hải Phòng và khu vực quản lý của Cảng vụ Hàng hải Hải Phòng.

Toàn văn Thông tư xem tại đây.

PV