0973.234.977 (HN) - 0903.750.082 (TP. HCM)

Công bố vùng nước các cảng biển thuộc địa phận tỉnh Quảng Trị

07:32am - 02/02/2019

Ngày 14/12/2018, Thứ trưởng Nguyễn Văn Công đã ký ban hành Thông tư số 57/2018/TT-BGTVT công bố vùng nước các cảng biển thuộc địa phận tỉnh Quảng Trị và khu vực quản lý của Cảng vụ Hàng hải Quảng Trị.

37983ef08bfdae8d31817.webQT.cang-cua-viet

Thông tư có hiệu lực từ 01/02/2019, bãi bỏ Quyết định số 08/2007/QĐ-BGTVT ngày 23/2/2007 của Bộ trưởng Bộ GTVT công bố vùng nước các cảng biển thuộc địa phận tỉnh Quảng Trị và khu vực quản lý của Cảng vụ Hàng hải Quảng Trị.

Toàn văn Thông tư xem tại đây.

Theo mt.gov.vn