Bộ trưởng Đinh La Thăng chủ trì buổi làm việc về Đề án phát triển ứng dụng KHCN trong quản lý chất lượng xây dựng, khai thác và bảo trì hệ thống KCHT GTVT

15:02pm - 19/10/2012

Ngày 18/10, Bộ trưởng Đinh La Thăng chủ trì buổi làm việc về Đề án phát triển ứng dụng khoa học công nghệ trong quản lý chất lượng xây dựng, khai thác và bảo trì hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông vận tải giai đoạn 2011-2020 và định hướng đến năm 2030. Tham dự còn có Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Đông, ông Ngô Thịnh Đức cố vấn cao cấp của Bộ trưởng, đại điện cức cục, vụ, viện… Phát biểu khai mạc buổi làm việc, Bộ trưởng Đinh La Thăng khẳng định khoa học công nghệ (KHCN) hiện đang được Đảng, Nhà nước coi là khâu đột phá để phát triển kinh tế, trí thức KHCN là nguồn nhân lực đặc biệt, tài nguyên vô giá của đất nước. Cùng với các bộ, ngành khác, ngành GTVT cần đổi mới nhận thức về vai trò của KHCN, coi phát triển KHCN là chiến lược không thể thiếu trong quy hoạch, chiến lược phát triển của ngành. Khẳng định được vai trò quan trọng của KHCN đối với sự nghiệp phát triển ngành GTVT, Bộ đã giao Vụ KHCN và Viện Khoa học công nghệ GTVT xây dựng Đề án để tăng cường ứng dụng KHCN vào công tác quản lý

Bộ trưởng Đinh La Thăng chủ trì buổi làm việc

Tại buổi làm việc, Vụ trưởng Vụ KHCN Hoàng Hà đã trình bày tóm tắt Đề án phát triển ứng dụng KHCN trong quản lý chất lượng xây dựng, khai thác và bảo trì hệ thống KCHT GTVT. Theo đó, nhận thức rõ vai trò của KHCN trong phát triển của ngành GTVT và trong lĩnh vực xây dựng KCHT GTVT, Bộ GTVT chỉ đạo xây dựng chiến lược, triển khai thực hiện nhiều giải pháp, chương trình hành động, kế hoạch, lộ trình đổi mới KHCN… nhằm phát triển mạnh mẽ, có hiệu quả KHCN vào tất cả các lĩnh vực của ngành.
Đề án đã đánh giá hiện trạng hoạt động KHCN trong lĩnh vực xây dựng, khai thác và bảo trì hệ thống KCHT GTVT thời gian qua. Bên cạnh những kết quả đã đạt được trong công tác xây dựng chiến lược, quy hoạch phát triển KHCN, đổi mới hoạt động KHCN trong ngành; việc triển khai, tiếp nhận, chuyển giao và ứng dụng công nghệ tiên tiến thì vẫn còn những tồn tại và thách thức nhất định.

Toàn cảnh buổi làm việc về Đề án phát triển ứng dụng KHCN trong quản lý chất lượng xây dựng, khai thác và bảo trì hệ thống KCHT GTVT

Đề án phát triển ứng dụng KHCN trong quản lý chất lượng xây dựng, khai thác và bảo trì hệ thống KCHT giao thông phải quán triệt phương hướng, mục tiêu của công tác KHCN đã được xá định trongh Nghị quyết Đại hội Đảng XI: “Phát triển, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo, chất lượng nguồn nhân lực; phát triển khoa học, công nghệ và kinh tế tri thức”. Phát triển ứng dụng KHCN trong quản lý chất lượng xây dựng, khai thác và bảo trì hệ thống KCHT giao thông phải bám sát và phục vụ Chiến lược phát triển GTVT đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030. Đề án khẳng định được vai trò chủ đạo của KHCN trong việc tạo ra bước đột phá, đổi mới toàn diện công tác quản lý chất lượng xây dựng, khai thác và bảo trì công trình giao thông, đáp ứng nhu cầu phát triển nhanh và bền vững hệ thống KCHT GTVT. Công tác này phải được thực hiện đồng bộ, có hệ thống từ quy hoạch, lựa chọn công nghệ, chuẩn bị đầu tư, thực hiện đầu tư và quản lý khai thác, vận hành sau đầu tư.
Mục tiêu của Đề án phấn đấu đến năm 2020 đưa hoạt động KHCN thực sự đóng vai trò then chốt, trở thành động lực mạnh mẽ của sản xuất, đóng góp của KHCN chiếm tỷ trọng lớn trong việc nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả sản xuất các lĩnh vực của ngành GTVT nói chung và quản lý chất lượng xây dựng, khai thác và bảo trì hệ thống KCHT GTVT nói riêng, đáp ứng các yêu cầu cơ bản của một nước công nghiệp theo hướng hiện đại. Đề án cũng nêu rõ mục tiêu cụ thể cần đạt được trong phát triển ứng dụng KHCN trong quản lý chất lượng xây dựng, khai thác và bảo trì hệ thống KCHT GTVT đến năm 2020 và mục tiêu đến năm 2030.
Đề án cũng đưa ra các giải pháp tổng thể nhằm tăng cường phát triển ứng dụng KHCN trong quản lý chất lượng xây dựng, khai thác và bảo trì hệ thống KCHT GTVT: Giải pháp về cơ chế, chính sách; tài chính; đào tạo và phát triển nguồn nhân lực cùng các giải pháp về chỉ đạo, điều hành thực hiện Đề án. Phần nguồn lực thực hiện, phân kỳ đầu tư và tổ chức thực hiện đề án cũng được trình bày rõ ràng, chi tiết.
Sau khi nghe trình bày tóm tắt nội dung Đề án, các chuyên gia cùng đại diện các cơ quan, đơn vị liên quan đã đóng góp ý kiến, bổ sung một số vấn đề: Phạm vi nghiên cứu, kết cấu của đề án, đặc biệt, các ý kiến đều thống nhất đề án cần đưa ra được một số chương trình trọng điểm, có tính đột phá, nhằm mang lại hiệu quả cao nhất.
Kết luận buổi làm việc, Bộ trưởng Đinh La Thăng đánh giá cao sự chuẩn bị của Vụ KHCN, Viện KHCN GTVT chỉ trong thời gian ngắn đã đưa ra được bản đề cương chi tiết của đề án. Bộ trưởng yêu cầu các đơn vị cần tiếp thu các ý kiến đóng góp, bổ sung nhằm hoàn thiện Đề án trong thời gian sớm nhất. Đồng thời, Đề án phải thể hiện được ý chí và danh dự của ngành GTVT trong KHCN, tạo bước đột phá trong quản lý chất lượng xây dựng, khai thác và bảo trì hệ thống kết cấu hạ tầng.
Bộ trưởng cũng xác định, Đề án trước hết tập trung vào ứng dụng, chuyển giao KHCN, tận dụng những công nghệ mà các nước trên thế giới đã có và đang làm, sau đó mới đi vào nghiên cứu những ứng dụng mới mà thế giới chưa có, mang tính độc quyền. Đề án sẽ mang tính đột phá về một số nội dung như: Cơ chế tài chính, tiền lương, công nghệ chống sụt trượt, nghiên cứu phát triển vật kiệu mới, ứng dụng công nghệ thông tin… ưu tiên tập trung ứng dụng KHCN trong lĩnh vực giao thông đường bộ.

Kim Cúc

(theo mt.gov.vn)

Từ khóa: