Bổ sung quy hoạch cơ sở đào tạo, sát hạch lái xe cơ giới

06:37am - 26/06/2018

Tạp chí GTVT - Bộ trưởng Bộ GTVT vừa ký ban hành Quyết định số 1228/QĐ-BGTVT ngày 13/6/2018 về việc bổ sung quy hoạch cơ sở đào tạo lái xe cơ giới đường bộ và trung tâm sát hạch lái xe cơ giới đường bộ đến ngày 31/12/2018.

 

antd-_daot_tao_sat_hach_lai_xe

Theo đó, Bộ trưởng Bộ GTVT phê duyệt bổ sung quy hoạch cơ sở đào tạo lái xe cơ giới đường bộ và trung tâm sát hạch lái xe cơ giới đường bộ đến 31/12/2018. Cụ thể như sau:

Quy hoạch cơ sở đào tạo lái xe cơ giới đường bộ: Quy hoạch toàn quốc có tổng số 386 cơ sở đào tạo, trong đó mở mới 43 cơ sở; còn lại 343 cơ sở nâng cấp để tăng năng lực, lưu lượng đào tạo.

Quy hoạch trung tâm sát hạch lái xe cơ giới đường bộ: Quy hoạch toàn quốc có tổng số 155 trung tâm sát hạch lái xe cơ giới đường bộ, trong đó mở mới 36 trung tâm.

Quyết định này là bộ phận không tách rời của Quyết định số 966/QĐ-BGTVT ngày 31/3/2014 của Bộ trưởng Bộ GTVT về việc phê duyệt quy hoạch cơ sở đào tạo lái xe cơ giới đường bộ và trung tâm sát hạch lái xe cơ giới đường bộ đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Toàn văn Quyết định xem tại đây.

PV