0973.234.977 (HN) - 0903.750.082 (TP. HCM)

Bộ GTVT ban hành Thông tư về bảo trì hàng không

16:19pm - 11/01/2017

Quy định về bảo trì công trình hàng không dân dụng, áp dụng với các tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc quản lý, bảo trì công trình hàng không

 

san_bay_noi_bai
Sân bay quốc tế Nội Bài

Bộ trưởng Bộ GTVT đã kí ban hành Thông tư Quy định về bảo trì công trình hàng không dân dụng, áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc quản lý, bảo trì công trình hàng không trên lãnh thổ Việt Nam.

Theo đó, Thông tư  quy định chi tiết về bảo trì công trình hàng không, phải được thực hiện theo nội dung, quy chuẩn kỹ thuật, định mức kinh tế- kỹ thuật có liên quan, thực hiện theo kể hoạch bảo trì được phê duyệt và hiện trạng công trình. Ngoài ra, Thông tư có nêu rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân trong công tác bảo trì công trình hàng không.

Cụ thể, đối với công trình hàng không thuộc sở hữu nhà nước, người được Nhà nước cho thuê, giao quản lý, khai thác, sử dụng công trình có trách nhiệm bảo vệ công trình. Đối với công trình hàng không đầu tư theo hình thức đối tác công tư thì nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án chịu trách nhiệm bảo trì công trình trong thời gian sử dụng theo hợp dồng dự án; hết thời gian sử dụng, người được giao tiếp nhận quản lý, sử dụng công trình hàng không từ nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án có trách nhiệm tiếp tục bảo trì công trình. Bên cạnh đó, Thông tư cũng đưa ra những yêu cầu và danh mục công trình, bộ phận công trình bắt buộc quan trắc, tổ chức thực hiện quan trắc, thời gian, chu kì  và quy định trình cấp có thẩm quyền phê duyệt, các quy định chung về phương án quan trắc.

Ngoài ra, các quy định về xử lý công trình hàng không đang khai thác nhưng chưa xác đinh thời hạn sử dụng công trình, xử lý công trình hàng không hết hạn sử dụng có nhu cầu sử dụng tiếp, xử lý đối với công trình hàng không có dấu hiệu nguy hiểm, không đảm bảo an toàn cho khai thác, sử dụng và quy định kiểm tra, báo cáo việc thực hiện bảo trì công trình hàng không. Trong đó, người quản lý, sử dụng công trình hàng không có trách nhiệm báo cáo Cục Hàng không Việt Nam về kế hoạch bảo trì, tình hình thực hiện kế hoạch bảo trì công trình hàng không. Cục Hàng không Việt Nam có trách nhiệm xây dựng và thực hiện kế hoạch kiểm tra định kỳ hàng năm, kiểm tra đột xuất về công tác bảo trì công trình hàng không; tổng hợp, báo cáo bộ GTVT trước ngày 25/12 hàng năm hoặc báo cáo đột xuất khi Bộ GTVT yêu cầu

Thông tư Quy định về bảo trì công trình hàng không dân dụng, áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc quản lý, bảo trì công trình hàng không trên lãnh  thổ Việt Nam.