0973.234.977 (HN) - 0903.750.082 (TP. HCM)

Bình quân có 19,2 người chết/ngày do TNGT trong 5 ngày nghỉ Lễ