Bàn về mô hình tổ chức phù hợp để vận tải đường sắt phát triển

15:33pm - 24/05/2013

 Hiện nay trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, trước sự phát triển và xã hội hóa mạnh mẽ của các loại hình vận tải, thị phần của ngành Vận tải đường sắt ( VTĐS) chỉ chiếm một tỷ trọng rất nhỏ là từ 6 – 8 % thị phần vận tải của toàn ngành GTVT.  Từ năm 2005 đến nay, sản lượng vận tải của ngành VTĐS có xu thế không tăng. Mỗi năm ngành VTĐS  chỉ vận chuyển được 10 – 11 triệu lượt khách đi tàu và trên 10 triệu tấn hàng hoá. Việc sản lượng của ngành VTĐS “ dẫm chân tại chỗ ” có nhiều nguyên nhân mà một trong các nguyên nhân đó theo chúng tôi là cơ cấu tổ chức của các doanh nghiệp VTĐS hiện nay chưa phù hợp, chưa có tác dụng phát huy mọi nguồn lực và chưa tạo điều kiện tối đa để VTĐS phát huy được mọi thế mạnh của mình. Trong khuôn khổ bài viết này chúng tôi chỉ đề cập đến những bất cập về cơ cấu tổ chức hiện nay và đề xuất một số giải pháp liên quan đến cơ cấu tổ chức của các doanh nghiệp VTĐS. 1. NHỮNG BẤT CẬP VỀ CƠ CẤU TỔ CHỨC HIỆN NAY. a. Cơ cấu tổ chức của ngành V

KS. Nguyễn Văn Hà – Cục Đường sắt Việt Nam

Từ khóa: