0973.234.977 (HN) - 0903.750.082 (TP. HCM)

Ban hành Kế hoạch hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp GTVT năm 2017

16:05pm - 03/01/2017

Ngày 22/12/2016, Bộ trưởng Trương Quang Nghĩa đã ký Quyết định số 4119/QĐ-BGTVT ban hành Kế hoạch hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp năm 2017 của Bộ GTVT. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Việc ban hành Kế hoạch hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp năm 2017 nhằm đảm bảo tính chủ động, thống nhất trong công tác chỉ đạo, điều hành, triển khai và phối hợp thực hiện có hiệu quả các hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp; thông qua đó giúp doanh nghiệp nắm bắt kịp thời, đầy đủ các quy định pháp luật trong lĩnh vực GTVT và tăng cường nhận thức, ý thức vê công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp của các cơ quan quản lý nhà nước, các tổ chức đại diện của doanh nghiệp; thực hiện chủ trương Nhà nước kiến tạo, lấy doanh nghiệp là đối tượng phục vụ theo Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020.

Kế hoạch nêu rõ hình thức và nội dung hỗ trợ pháp lý trọng tâm; trách nhiệm của các đơn vị trong việc thực hiện Kế hoạch hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp năm 2017.

Toàn văn Quyết định xem tại đây.

Theo mt.gov.vn