0973.234.977 (HN) - 0903.750.082 (TP. HCM)

Ban hành Định mức kinh tế-kỹ thuật vận hành hệ thống thông tin duyên hải

04:27am - 18/01/2020

Tạp chí GTVT - Ngày 24/12/2019, Thứ trưởng Nguyễn Văn Công đã ký ban hành Thông tư số 51/2019/TT-BGTVT Ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật vận hành, khai thác và bảo dưỡng hệ thống thông tin duyên hải để cung ứng dịch vụ thông tin duyên hải.

 

tau_ca_jjqo-1008

Thông tư được ban hành kèm theo Định mức kinh tế - kỹ thuật vận hành, khai thác và bảo dưỡng hệ thống thông tin duyên hải để cung ứng dịch vụ thông tin duyên hải, gồm 6 định mức kinh tế - kỹ thuật.

Thông tư có hiệu lực từ 14/02/2020 và bãi bỏ Thông tư số 28/2013/TT-BGTVT ngày 01/10/2013 của Bộ trưởng Bộ GTVT ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật vận hành, khai thác và bảo dưỡng hệ thống thông tin duyên hải để cung ứng dịch vụ thông tin duyên hải và Thông tư số 08/2016/TT-BGTVT ngày 04/5/2016 của Bộ trưởng bộ GTVT bổ sung Định mức kinh tế - kỹ thuật vận hành, khai thác và bảo dưỡng hệ thống thông tin duyên hải để cung ứng dịch vụ thông tin duyên hải.

Toàn văn Thông tư xem tại đây.

Theo mt.gov.vn

Từ khóa:   thông tin duyên hải