0973.234.977 (HN) - 0903.750.082 (TP. HCM)

Ban hành biểu khung giá dịch vụ tại cảng biển Việt Nam

10:16am - 03/01/2019

Ngày 20/11/2018, Thứ trưởng Nguyễn Văn Công đã ký ban hành Thông tư số 54/2018/TT-BGTVT ban hành biểu khung giá dịch vụ hoa tiêu, dịch vụ sử dụng cầu, bến, phao neo, dịch vụ bốc dỡ container và dịch vụ lai dắt tại cảng biển Việt Nam.

fd7611827ec4979aced5

Thông tư này áp dụng đối với tổ chức, cá nhân Việt Nam và tổ chức cá nhân nước ngoài liên quan đến việc cung cấp và sử dụng dịch vụ tại cảng biển Việt Nam.

Thông tư có hiệu lực từ 01/01/2019, bãi bỏ Quyết định số 3863/QĐ-BGTVT ngày 01/12/2016 của Bộ trưởng bộ GTVT ban hành biểu khung giá dịch vụ bốc dỡ container và dịch vụ lai dắt tại cảng biển Việt Nam và Quyết định số 3946/QĐ-BGTVT ngày 09/12/2016 của Bộ trưởng Bộ GTVT ban hành biểu khung giá dịch vụ hoa tiêu và dịch vụ sử dụng cầu, bến, pheo neo tại cảng biển Việt Nam.

Toàn văn Thông tư xem tại đây.

Theo mt.gov.vn