0973.234.977 (HN) - 0903.750.082 (TP. HCM)

Ảnh hưởng của ùn tắc giao thông lên thời gian và chi phí vận hành xe buýt

06:26am - 02/01/2020

Tạp chí GTVT - Nghiên cứu này tìm hiểu các yếu tố ảnh hưởng đến thời gian vận hành xe buýt.