0973.234.977 (HN) - 0903.750.082 (TP. HCM)

Ảnh hưởng của tro bay đến một số tính chất của đất gia cố xi măng trong xây dựng đường ô tô tại TP. Hồ Chí Minh

10:51am - 15/05/2019

Tạp chí GTVT - Thực hiện chủ trương của Chính phủ khuyến khích sử dụng xi măng trong xây dựng công trình giao thông vì lượng xi măng hiện nay ở Việt Nam là dư thừa, trong khi chất lượng vật liệu để xây dựng đường ô tô ở khu vực TP. Hồ Chí Minh ngày càng đi xuống, không đủ yêu cầu cần thiết trong xây dựng móng đường nên việc sử dụng vật liệu gia cố xi măng để nâng cao chất lượng công trình là hướng đi phù hợp.

TS. NGUYỄN ĐỨC TRỌNG

Trường Đại học Giao thông vận tải - Phân hiệu tại TP. Hồ Chí Minh

TÓM TẮT: Thực hiện chủ trương của Chính phủ khuyến khích sử dụng xi măng trong xây dựng công trình giao thông vì lượng xi măng hiện nay ở Việt Nam là dư thừa, trong khi chất lượng vật liệu để xây dựng đường ô tô ở khu vực TP. Hồ Chí Minh ngày càng đi xuống, không đủ yêu cầu cần thiết trong xây dựng móng đường nên việc sử dụng vật liệu gia cố xi măng để nâng cao chất lượng công trình là hướng đi phù hợp. Tuy nhiên, khi dùng lượng xi măng nhiều sẽ làm tăng nhiệt thủy hóa, dễ gây nứt kết cấu nên sử dụng thêm hàm lượng tro bay là cần thiết. Kết quả thực nghiệm cho thấy, với hàm lượng tro bay hợp lý thì cường độ đất gia cố xi măng được cải thiện, đảm bảo các yêu cầu cần thiết trong xây dựng móng đường ô tô.

TỪ KHÓA: Tro bay, đất gia cố xi măng, đất gia cố tro bay.

Abstract: The Policy of Vietnamese Government encourages the use of the cement in constructing the transport infrastructure because it is too redundant, in whereas the quality of materials to build road in Ho Chi Minh city is decreased. These materials are not enough necessary requirements in constructing the road foundation, the using cement stabilized materials to enhance the quality of work is a necessary direction. However, using too much cement will make increase the hydration heat so the road structure is easy to crack. This problem will be solved by adding fly ash content properly. The testing results showed that adding the fly ash content suitably can be improved the cement stabilized soil strength to ensure the necessary requirements for constructing the road foundation.

Keywords: Fly ash, cement stabilized soil, fly ash- stabilized soil.

TRONG1
TRONG2
TRONG3
TRONG4
TRONG5
TRONG6
TRONG7
TRONG8
TRONG9
TRONG10
TRONG11