Ảnh hưởng của thành phân CH4, góc đánh lửa sớm và tỷ số nén đến tính năng động cơ biogas

09:33am - 06/06/2013

Tóm tắt: Bài báo này trình bày kết quả nghiên cứu thực nghiệm ảnh hưởng của thành phần CH4 trong nhiên liệu và góc đánh lửa sớm đến tính năng động cơ biogas đánh lửa cưỡng bức được cải tạo từ động cơ diesel có tỉ số nén thay đổi 14, 12 và 10. Kết quả cho thấy tỉ số nén của động cơ tối ưu khi chạy bằng biogas là =12. Góc đánh lửa sớm tối ưu của động cơ khi chạy bằng biogas thay đổi trong phạm vi từ 34 đến 42. Trong vùng tốc độ định mức, công suất động cơ tăng trung bình khoảng 15% khi thành phần CH4 trong biogas tăng từ 60% lên 87%. Abstract: This paper presents the results of experimental research on the effects of CH4 component in the fuel and the advanced ignition angle to biogas engine features which was modified from diesel engine with varied compression ratio of 14, 12 and 10. The results show that the optimal compression ratio of the engine when running in biogas is  = 12. Optimum advanced ignition angle of the engine when running on biogas from changes in the scope of 34

GS.TS. Bùi Văn Ga
PGS.TS. Trần Văn Nam
ThS. Lê Minh Tiến
ThS. Lê Xuân Thạch
Đại học Đà Nẵng

Chi tiết tham khảo Tạp chí GTVT số tháng 5/2013

bia 5

Từ khóa: